The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #12V - Fr. Long Tuan Nguyen - US Navy Chaplain

January 15, 2021
Cha Long Tuan Nguyen đang giữ chức vụ Tuyên úy Hải quân Hoa Kỳ. Ông từng là Mục sư Phụ tá tại Quản trị viên giáo xứ Thánh Emydius tại giáo xứ Đức Mẹ Hòa bình và Mục sư tại St. Albert Đại đế, Rancho Dominguez.
 
Fr. Long Tuan Nguyen is serving as a US Navy Chaplain. He was an Associate Pastor at St. Emydius parish Administrator at Our Lady of Peace parish and Pastor at St. Albert the Great, Rancho Dominguez.
 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App