The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #29 Tiếng Việt - Le Xuan Khoa - Người tiên phong vận động cho người tị nạn Việt Nam

February 10, 2021

Lê Xuân Khoa là một nhà giáo. Ông bắt nghề dạy học ở Hà Nội năm 1950. Từ năm 1953, ông dạy tại trường trung học Petrus Ký, Sài Gòn. Sau khi học về Triết Học tại Ðại Học Sorbonne, ông giảng dạy Triết học Upanishad tại Ðại học Văn Khoa Sài Gòn và Văn Minh Việt Nam tại Ðại Học Ðà Lạt, Minh Ðức và Vạn Hạnh.

 

Ở Hoa Kỳ, ông cũng từng là giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học về Nghiên cứu Quốc tế (SAIS) thuộc Ðại học Johns Hopkins ở Washington, D.C. Sau đó, ông được nhận làm học giả ngoại trú của Học viện về Chính Sách Quốc tế (FPI) cũng thuộc Ðại học Johns Hopkins.

 

Le Xuan Khoa started teaching in Hanoi in 1950. In 1953, he taught at Petrus Ky High School, Saigon. After studying philosophy at Sorbonne University, he taught at Saigon University, University of Da Lat, Minh Duc and Van Hanh.

 

In the United States, he also served as a visiting professor at the Graduate School of International Studies (SAIS) at Johns Hopkins University in Washington, D.C. Later, he was accepted as an outpatient scholar at the Johns Hopkins University Institute of International Policy (FPI).

Podbean App

Play this podcast on Podbean App