The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep.#83 Tieng Viet - Lynn Hoang - Giám đốc quốc gia của Binance tại Việt Nam

July 30, 2021

Lynn Hoang hiện là giám đốc quốc gia của Binance tại Việt Nam. Trước đây, Lynn là COO tại Remitano và giám đốc dự án tại Infinity Blockchain Labs. Lynn đam mê kết nối các nhà lãnh đạo ngành, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và doanh nhân công nghệ để thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng các công nghệ mới nổi thông qua giáo dục, đổi mới và tư vấn.

Lynn được BS. bằng tài chính / kế toán của Đại học Bang San Francisco và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate. Lynn cũng là một lập trình viên, nhà sản xuất phim, huấn luyện viên và người xây dựng cộng đồng tự học. Lynn đã làm việc với Seedstars, Techstars, Product School, DevNetwork và Y-Combinator Startup School. Cô cũng là thành viên tích cực của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam và Tổ chức Chứng nhận CryptoCurrency.

 

Ms. Lynn Hoang is currently the country director of Binance in Vietnam. Previously, Lynn was COO at Remitano and project director at Infinity Blockchain Labs. Lynn is passionate about connecting industry leaders, educators, policymakers, regulators and technology entrepreneurs to foster the adoption and use of emerging technologies through education, innovation. and consulting.

 

Lynn received BS. in finance/accounting from San Francisco State University and a master's degree in business administration from Golden Gate University. Lynn is also a self-taught programmer, film producer, coach, and community builder. Lynn has worked with Seedstars, Techstars, Product School, DevNetwork, and Y-Combinator Startup School. She is also an active member of Vietnam Innovation Network and CryptoCurrency Certification Consortium.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App